Geslaagde Velddag 2019

Zie foto's van het evenement op het menu "fotoalbum".

Mail me indien ...

 

 

Beste clubleden,
 
Indien er iemand vragen heeft over de website of een artikel wil plaatsen, een voorstel wil doen of zaken op de site wil zetten... laat het dan gerust eventje weten via dit mailadres.
 
 

ON3SD@proximus.be

 
Groeten,
Danny

H.K.H. Prinses Elisabeth

Besluit van de Raad van het BIPT van 23/09/2019 betreffende het gebruik van een speciale prefixe door alle radioamateurs die houder zijn van een belgische roepnaam ter gelegenheid van de verjaardag van H.K.H. Prinses Elisabeth van België

 

BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT

VAN 23 SEPTEMBER 2019

BETREFFENDE

HET GEBRUIK VAN EEN SPECIALE PREFIX DOOR ALLE RADIOAMATEURS

DIE HOUDER ZIJN VAN EEN BELGISCHE ROEPNAAM TER GELEGENHEID

VAN DE VERJAARDAG (18 JAAR) VAN HARE KONINKLIJKE HOOGHEID

PRINSES ELISABETH VAN BELGIË

 

INHOUDSOPGAVE

Inleiding.........................................................................................................................3

Voorwerp........................................................................................................................3

Wettelijk ka.....................................................................................................................3

Beslu..............................................................................................................................4

Beroepsmogelijkheden ..................................................................................................4

 

Inleiding

1. 25 oktober 2019 is de verjaardag van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Elisabeth van

België. De Belgen vieren dan de 18e verjaardag van de toekomstige eerste koningin,

vorstin der Belgen.

2. In dat kader heeft de Koninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw, verder de

“UBA”, met het BIPT contact opgenomen om het aan de radioamateurs toe te staan voor

die gelegenheid een speciale prefix te gebruiken.

3. Omdat het BIPT zich wenst aan te sluiten bij de viering van die verjaardag wil het niet

alleen het verzoek van de UBA inwilligen, maar ook de mogelijkheid om die speciale

prefix te gebruiken, uitbreiden naar alle radioclubs die een Belgische roepnaam hebben.

Voorwerp

4. Dit besluit antwoordt op een verzoek van 3 september 2019 van de UBA om een speciale

radioprefix, “OR” te mogen gebruiken voor de radioamateurs die een Belgische

roepnaam hebben, om de 18e verjaardag van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses

Elisabeth te vieren.

5. Momenteel is de roepnaam die voorbehouden is voor het radioamateurisme in België

samengesteld uit de prefix “ON” gevolgd door een cijfer en twee of drie letters.

6. Bij bepaalde grote aangelegenheden kunnen de erkende radioamateurverenigingen de

toestemming vragen om een andere prefix dan "ON” te gebruiken, om een bijzondere

stempel te drukken op dit evenement.

7. Gelet op de draagwijdte van het evenement is het BIPT van oordeel dat de mogelijkheid

om gebruik te maken van de speciale prefix “OR” ter ere van de 18 jaar van Hare

Koninklijke Hoogheid Prinses Elisabeth ook uitgebreid moest worden naar de

radioclubs, zodat een maximumaantal personen kunnen deelnemen aan dit evenement.

8. Dit besluit geldt niet voor het gebruik van een korte roepnaam (die in de suffix slechts

één letter telt), omdat daarin in sommige gevallen al een prefix “OR” staat, hetgeen tot

verwarring zou leiden bij de identificatie van de stations.

9. Het is evenmin van toepassing op onbemande stations want die stations zijn

internationaal verbonden via een roepnaam “ON0”. Ook hier moeten dus alle risico’s op

verwarring vermeden worden.

Wettelijk kader

10. Artikel 6/1, § 3, van het koninklijk besluit van 18 december 2009 betreffende de private

radiocommunicatie en de gebruiksrechten voor vaste netten en netten met gedeelde

middelen geeft het BIPT de bevoegdheid om overeenkomstig de internationale regels de

samenstelling van de roepnamen en de regels om deze toe te kennen, vast te stellen. Die

bepaling staat het aan het BIPT ook toe om een roepnaam te allen tijde te wijzigen.

 

Besluit

11. De Raad van het BIPT staat het aan elke houder van een Belgische roepnaam,

radioamateurs en radioclubs, toe om de prefix “OR” te gebruiken in plaats van de

standaardprefix “ON”, en dat tijdens de periode van 25 oktober 2019 tot en met 25

december 2019.

12. Dit besluit is niet van toepassing in het kader van het gebruik van een korte roepnaam of

van een onbemand station.

 

Beroepsmogelijkheden

Overeenkomstig artikel 2, § 1, van de wet van 17 januari 2003 betreffende de rechtsmiddelen en de geschillenbehandeling naar aanleiding van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector hebt u de mogelijkheid om tegen dit besluit beroep in te stellen bij het Marktenhof, Poelaertplein 1, B1000 Brussel. Het beroep wordt, op straffe van nietigheid die ambtshalve wordt uitgesproken, ingesteld door middel van een ondertekend verzoekschrift dat wordt ingediend ter griffie van het hof van beroep van Brussel binnen een termijn van zestig dagen na de kennisgeving van het besluit of bij gebreke aan een kennisgeving, na de publicatie van het besluit of bij gebreke aan een publicatie, na de kennisname van het besluit.

Het verzoekschrift bevat op straffe van nietigheid de vermeldingen vereist door artikel 2, § 2, van de wet van 17 januari 2003 betreffende de rechtsmiddelen en de geschillenbehandeling naar aanleiding van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector. Indien het verzoekschrift elementen bevat die u als vertrouwelijk beschouwt, dan moet u dat uitdrukkelijk aangeven en op straffe van nietigheid, een niet-vertrouwelijke versie van dat verzoekschrift indienen. Het Instituut publiceert op zijn website het verzoekschrift dat door de griffie van het gerecht genotificeerd is. Elke belanghebbende partij kan in de zaak tussenkomen binnen dertig dagen na deze publicatie.

 

Axel Desmedt                     Jack Hamande                                   

Lid van de Raad                 Lid van de Raad

 

Luc Vanfleteren                  Michel Van Bellinghen

Lid van de Raad                 Voorzitter van de Raad

Interesse in de ON3 cursus?

Beste,

 

Op 9 November 2019 start de KSD met een nieuwe on3 cursus.

Interesse???  Laat iets weten via mail ON4KSD@SKYNET.BE

 

Met vriendelijke groeten,

Serge

ON8ODK 

 

 

Vergadering KSD op 11 okt.

Vergadering KSD op 11 oktober aanstaande om 20:00

 

 

KSD Ronde op 1 oktober om 20 [...]

KSD Ronde op 1 oktober van 20 uur tot 21 uur op 145.425 Mhz.

 

Propagations

 

Disclaimer

 

Juridische info

 

Copyright © 2012 ON4KSD. Alle rechten voorbehouden.

 

Algemeen

Door deze website te bezoeken en het materiaal en de informatie die hij bevat te raadplegen, bevestigt u de onderstaande algemene voorwaarden te hebben gelezen, ze te begrijpen, ze te aanvaarden en erdoor gebonden te zijn. Deze website is bedoeld als bron van algemene informatie. Niets van de informatie op deze website mag worden uitgelegd als een voorstel om een product of een dienst te verkopen. De inhoud van deze website kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

 

Afwijzing van aansprakelijkheid

Er is getracht de inhoud van deze website zo accuraat mogelijk te maken. Er wordt geen expliciete of impliciete waarborg gegeven van en er worden geen uitspraken gedaan over de nauwkeurigheid, geldigheid of volledigheid van deze informatie.

ON4KSD wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af voor fouten, onvolledige of verkeerde informatie en informatie die misleidend zou zijn.ON4KSD, zijn bestuurders of adviseurs aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid, op basis van contract, benadeling, strikte aansprakelijkheid of anderszins, voor elke directe, indirecte of incidentele schade, gevolgschade, strafrechtelijke of andere schade die zou voortvloeien uit of op enige wijze verband zou houden met uw toegang tot en uw gebruik van deze website en de informatie die hij bevat.

ON4KSD is niet aansprakelijk voor de inhoud van andere websites die aan deze website zijn gekoppeld. Uw toegang tot en uw gebruik van elke andere website die aan deze website is gekoppeld gebeuren op uw eigen risico, en ON4KSD aanvaardt hiervoor geen enkele verplichting of aansprakelijkheid.

ON4KSD kan niet waarborgen dat documenten of bestanden die u van deze website downloadt vrij zijn van virussen. ON4KSD is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade of verlies die door een virus wordt veroorzaakt.

 

Auteursrecht en recht van de producent van een databank

Deze website is een door het auteursrecht beschermde schepping en een databank waarvan ON4KSD het auteursrecht en de rechten als producent bezit. Alle teksten, opmaak, foto’s, illustraties of andere onderdelen van deze website worden door het auteursrecht beschermd.  Het is de gebruikers verboden om zonder de voorafgaande schriftelijke toelating van ON4KSD enige inhoud van de website te kopiëren,

te wijzigen, aan te passen, te verzenden, te distribueren, te tonen, te publiceren, te verkopen, in licentie te geven, te vertalen, als basis te aan te wenden voor afgeleide werken of te gebruiken.

 

Handelsmerken, handelsnamen en logo’s

Alle benamingen, logo’s en andere tekens die op deze website worden gebruikt zijn eigendom van ON4KSD. Zij zijn wettelijk beschermd. Elk gebruik van deze en vergelijkbare tekens zonder de voorafgaande schriftelijke toelating van ON4KSD is schriftelijk verboden.

 

Toepasselijk recht en jurisdictie

Alle geschillen in verband met of voortvloeiend uit (het gebruik van) deze website zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgische recht. In elk eventueel geschil onderwerpt u zich aan de uitsluitende jurisdictie van de Rechtbanken van Ieper (België).

 

Privacy

ON4KSD verzamelt uw persoonlijke gegevens uitsluitend in de mate dat zij nodig zijn om u onze diensten te leveren, Op deze website worden persoonlijke gegevens verzameld door middel van formulieren. Wanneer u deze informatie aan ON4KSD verstrekt, wordt ze opgeslagen in de bestanden van ON4KSD. De toepasselijke wet geeft u het recht om uw persoonlijke gegevens te raadplegen en indien nodig te corrigeren. De databanken die uw informatie bevatten zijn beveiligd tegen ongeoorloofde toegang. De verzamelde informatie wordt niet aan derde partijen doorgegeven.

 

 

ON4KSD - Website

 

 

Wij zijn verheugd u te mogen verwelkomen op de site van ON4KSD!      

 

Hier vindt u alle informatie over onze club en het clubgebeuren, inclusief een overzicht van onze leden en het bestuur, de geplande en voorbije activiteiten, alle locaties van onze ronde, de locatie van ons clublokaal en nog veel meer...

 

Als je klikt op de rubriek "fotoabum" kun je onze leuke evenementen bekijken.

 

Gezien de regelmatige veranderingen, zal de site ook up to date gehouden worden, dus op tijd en stond eens komen kijken is de boodschap.

 

 

Veel surfgenot en plezier op onze site!

 

Namens het voltallige ON4KSD-Team!

 

 

      

ON4KSD

ON4KSD Menu

Activiteiten

ON3 Opleiding

Op 9 november start de KSD 
met een nieuwe on3 cursu
s.
Hebt u interesse, geef een mailtje naar
on4ksd@skynet.be
 

 

 

Koninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs

 

 

 

 

  

 

aankondiging

  

Lessenreeks en praktische proef voor het behalen van de basisvergunning voor zendamateurs

 

 

Verantwoordelijke inrichter:

 

 

 

Naam:                                    Verbanck Miguel

 

Roepnaam:               ON7MV

 

Adres:                         kortewildestraat 20 8600 Vladslo

 

E-mail:                        ON7MV@telenet.be

 

Telefoon:                   051/801580 GSM 0478/602923  

 

 

 

Lesgever (s):

 

 

 

Naam:                                    Verbanck Miguel

 

Roepnaam:               ON7MV

 

 

 

Naam:                      Scheid Serge

 

Roepnaam:              ON8ODK

 

 

 

Lessenreeks:

 

 

 

Les 1:

 

Datum:          

 

Uurregeling:van 13.30. tot 18.00

 

Plaats:           UBA-KSD, Leopold II laan 2, 8670 Oostduinkerke dorp

 

Agenda:        Radioamateurisme

 

Voorwaarden gesteld aan de vergunning

 

Technische basiskennis

 

                     Zenders en Ontvangers

 

 

 

Les 2:

 

Datum:         

 

Uurregeling:van 13.30. tot 18.00

 

Plaats:           UBA-KSD, Leopold II laan 2, 8670 Oostduinkerke dorp

 

Agenda:        Transmissielijn en antenne

 

Propagatie van radiogolven

 

EMC

 

Veiligheid

 

             

 

Les 3:

 

Datum:         

 

Uurregeling:van 13.30. tot 18.00

 

Plaats:           UBA-KSD, Leopold II laan 2, 8670 Oostduinkerke dorp

 

Agenda:        Bediening en procedures


Les 4:

 

Datum:         

 

Uurregeling:van 13.30. tot 18.00

 

Plaats:           UBA-KSD, Leopold II laan 2, 8670 Oostduinkerke dorp

 

Agenda:        Bediening en procedures

 

 

 

Les 5:

 

Datum:         

 

Uurregeling:van 13.30. tot 18.00

 

Plaats:           UBA-KSD, Leopold II laan 2, 8670 Oostduinkerke dorp

 

Agenda:        Herhaling

 

 

 

 Les 6:

 

Datum:         

 

Uurregeling:van 13.30. tot 18.00

 

Plaats:           UBA-KSD, Leopold II laan 2, 8670 Oostduinkerke dorp

 

Agenda:        Herhaling / Reserve datum

 

 

 

Praktische proef:

 

 

 

Datum:                      

 

Uurregeling:              van 19.30 tot 23.30 uur

 

Plaats:                        UBA-KSD, Leopold II laan 2, 8670 Oostduinkerke dorp

 

 

 

Praktische proef:

 

 

 

Datum:                      

 

Uurregeling:              van 19.30 tot 23.30 uur

 

Plaats:                        UBA-KSD, Leopold II laan 2, 8670 Oostduinkerke dorp

 

 

 

 

 

Examinatoren:

 

 

 

Naam:                                    Verbanck Miguel

 

Roepnaam:               ON7MV

 

 

 

Naam:                                    Scheid Serge

 

Roepnaam:               ON8ODK

 

 

 

Naam:                                    Schepens Germain

 

Roepnaam:               ON4SG

 

 

 

Naam:                                    Coffyn Therese

 

Roepnaam:               ON8TC

 

Bezoekers

Vandaag21
Gisteren49
Deze week274
Deze maand940
------------------------------------------
Totaal

70412

UBA | KOKSIJDE.BE | BIPT | QRZ.COM | ON4CKZ

----------------------------------------

Copyright © 2012. All Rights Reserved.